Az életbe lépett jogszabály új szabályokat és feladatokat határoz meg az önkéntes pénztárak részére is.
Egyes esetekben a régi Pmt. szerint már azonosított pénztártagot is át kell a pénztárnak világítania.
A jogszabály megköveteli azt is, hogy az Ügyfelek (tagok, örökösök) azonosító okmányai (személyi igazolvány és a lakcímkártya) fénymásolatban a Pénztár rendelkezésére álljanak.

A pénztárnak továbbá legalább ötévente ismételten el kell végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ez úton is felhívjuk szíves figyelmüket a Pénztár Alapszabálya, valamint az új Pmt. 12. § (3) alapján, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a pénztárat (adatváltozási bejelentő nyomtatványon, vagy az átvilágítási nyomtatványon, melyhez csatolni kell az okmány másolatokat.)

Az új Pmt. előírásai szerint nem átvilágított személy (tag, örökös) részére kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. Az átvilágítást legkésőbb a kifizetés igénybevétele előtt végre kell hajtani (a tag számlájára befizetés érkezhet, kifizetés nem történhet) azonosítatlan  személy részére.

Az Pmt. szerint alapvetően három típusú átvilágítást alkalmazhat a pénztár, az egyszerűsített, normál  és fokozott átvilágítást.

Egyszerűsített átvilágítás:

A Pénztár olyan tag esetében alkalmazhat egyszerűsített átvilágítást:

 • akinek a munkáltatója által munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át (2018. évben 69.000 Ft/hó),
 • aki által egyénileg befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750 ezer Ft/év).

 

A Pénztár az előbbi limit összegeket együttesen "befizetési korlátok"-nak nevezi.

Az egyszerűsített átvilágítás feltételei, szabályai:

 • Az egyszerűsített átvilágítás elvégzéséhez a személyes jelenlét nem szükséges. A Pénztár kéri a személyazonosságot igazoló okmányok másolatát Személyi igazolvány mindkét oldala, a lakcímkártya első oldala) a nyomtatványhoz csatolni.

Normál átvilágítás

A pénztártag normál szintű átvilágítását kell elvégezni:

 • új belépő pénztártag esetén hiánytalan adatközlés esetében egyszerűsített átvilágítási fokozatot kap a pénztártag, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetés érkezik a számlájára elvárt átvilágitási státusza normál lesz
 • az új Pmt. hatályba lépését megelőzően átvilágított pénztártag esetében, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést teljesített 2017. évben,
 • nem átvilágított vagy egyszerűsített eljárással átvilágított tag esetében akkor, amikor a befizetési korlátokat túllépte, vagy közszereplőnek minősül.

A normál átvilágítás feltételei, szabályai:

 • A normál átvilágítás elvégzéséhez a személyes jelenlét szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) nyomtatvány eredeti aláírású példánya akkor fogadható el, amennyiben a nyomtatvány hiánytalanul kitöltésre került azon a személyes jelenléttel történt átvilágítás ténye szerepel és az azonosításra szolgáló okmányok másolata csatolásra került.
 • A személyazonosság ellenőrzése a Pmt 7.§ (1), (3) és (5) bekezdések alapul vételével történik, és szükséges hozzá az azonosító adatok alapjául szolgáló okirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) bemutatása, melyról a Pénztár a Pmt. 7§ (8) bekezdése alapján másolatot köteles készíteni

A pénztártagnak a beazonosítás alkalmával be kell mutatnia:

 • személyazonosító okmányát
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját)
 • pénztári tagsági azonosító számát.

A személyazonosító okmány lehet az érvényes:

 • személyazonosító igazolvány,
 • személyi igazolvány,
 • útlevél, vagy
 • kártyaformátumú vezetői engedély.

A normál átvilágítás során kötelező a nyomtatványon a közszereplő adattábla kitöltése, azaz

 • üresen nem hagyható (mert ebben az esetben csak egyszerűsített átvilágításnak minősül),
 • nem jelzése esetén a normál szint érvényes,
 • pozitív közszereplő nyilatkozat esetén a forrás szöveges megnevezése és dokumentum bemutatása kötelező. Ez esetben az átvilágítás fokozott szintűnek minősül.

Az átvilágításhoz szükséges nyomtatványt (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) a nyomtatványok között található  meg. A nyomtatványokon a közszereplőre vonatkozó tájékoztatás, magyarázat is olvasható.

A személyes átvilágítást tagjaink elvégezhetik: ügyfélszolgálatunkon (Budapest XIII. Dévai u. 23.) vagy bármely MKB bankfiókban. Amennyiben személyesen felkeresik előbbi ügyintézési helyeinket, úgy javasoljuk, hogy éljenek a személyes jelenlét alapján a normál átvilágítás lehetőségével, ideértve a közszereplőre vonatkozó nyilatkozat megtételét is.

Amennyiben a tag haláleseti kedvezményezettje, örököse részére teljesít a Pénztár kifizetést, úgy az érintett személyt is az előbbiekben írt módon át kell a pénztárnak világítania.

Egyszerűsített átvilágítás során személyesen meg nem jelenő ügyfél (tag, örökös) esetében az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok  másolatát kell minden esetben megkérni. 

Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el, ha

 • azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
 • a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.