A tag adókedvezménye, a rendelkező nyilatkozat, feltételek az adókedvezmény igénybevételhez

A tag adókedvezményének hivatalos elnevezése: a pénztári befizetések kedvezménye. Az Öpt 2. § (3) bekezdés "g" pontja az alábbiak szerint nevesíti a pénztári befizetések kedvezményét: "g) pénztári befizetések kedvezménye: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a szerint a magánszemély rendelkezése alapján az adóhatóság által a magánszemély javára a pénztárhoz átutalt összeg."

A pénztári befizetések kedvezményének szabályai az önkéntes pénztárak magánszemély tagjainál:

 • Adókedvezmény a Tagot rendelkezés formájában illeti meg.
 • A rendelkezést a Tag az éves SZJA bevallásában nyilatkozattal adhatja meg.
 • A nyilatkozattal a tag a saját befizetett, más jogcímre igénybe nem vett SZJA-járól rendelkezik.
 • A nyilatkozatban a következőkben ismertetett befizetési kedvezményeket a magánszemély kéri átutalni egy meghatározott önkéntes pénztári számlára.
 • A Tag több pénztári tagsága és több egyéni számla esetén is csak egy pénztárat jelölhet meg.
 • Az átutalást az adóhatóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint, illetve ha a magánszemélynek adótartozása van, ennek kiegyenlítését követő 30 napon belül teljesíti újbóli kérelem alapján.
 • Az átutalás feltétele, hogy a magánszemélynek ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette.
 • Rendelkezni (visszaigényelni) csak abba az önkéntes egészség-, nyugdíj-, vagy önsegélyező pénztár egyikébe lehet, amelybe - a pénztár igazolása szerint - történt rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve amelybe történt rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele.
 • A kedvezmény a Pénztár által az adóévet követő február 15-ig kiállított igazolás alapján vehető igénybe, a magánszemélynek az adóbevallásába beállított pénztári nyilatkozatával (rendelkezésével).
 • Nem tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja.

Csak olyan pénztárat jelöljön meg, amely pénztárnál a teljesítés időpontjában (azaz az adókedvezmény összegének adóhatóság részéről történő átutalásakor) is tagja, kivéve azt az esetet, ha a pénztári tagsága más pénztárba történő átlépéssel szűnt meg.

Amennyiben a teljesítés időpontjában nem tagja a pénztárnak, akkor a Pénztár jogszabályi kötelessége az adójóváírás összegének visszautalása a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), külön erre a célra nyitott bankszámlájára. Ebben az esetben a magánszemély csak akkor tarthat igényt az adójóváírásra, ha igazolja, hogy tagsági viszonya neki fel nem róható okból szűnt meg (SZJA törvény 44/A § (2) d) pont).

Amennyiben az MKB Nyugdíjpénztárba kéri az adókedvezményét, azt a pénztár adószáma és bankszámlaszáma feltüntetésével teheti meg. A rendelkezésre vonatkozó részletes szabályok a NAV által kiadott Útmutató a személyi jövedelemadó bevalláshoz elnevezésű nyomtatványban találhatók meg.

A Pénztár az adóhatóság által átutalt összeget - működési és likviditási költség levonása nélkül - a Pénztártag számláján írja jóvá. A befizetett, illetve az adóhatóságtól kapott összeg pénztártagsága alatt bármikor felhasználható, következő év(ek)re átvihető. Az egyéni számlán lévő, fel nem használt pénz - a pénztári befektetés következtében - hozamot termel, amely hozam összege kamatadó mentes, nem terheli eho fizetési kötelezettség sem.

Az egyéni adókedvezmény jogcímei, a befizetési kedvezmények számítása

A nyilatkozattételi (rendelkezési) jogosultságot a következők szerint lehet megállapítani:

 • Az adókedvezmény igénybevétele nincs jövedelemkorláthoz kötve.
 • Az adókedvezmény igénybe vehető több típusú (nyugdíj, egészségpénztár, önsegélyező) pénztári tagság, ill. több olyan pénztári tagság alapján, amelybe - a pénztár igazolása szerint - történt rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve amelybe történt rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele. Valamennyi pénztárban valamennyi jogcímen keletkezett adójóváírás visszatérítendő összege adóévenként nem lehet több 150 ezer Ft-nál.
 • Alapul vehető a Tag által az önkéntes pénztárba az adóévben befizetett összegek, adományok együttes értékének 20%-a, de legfeljebb az adóévben 150.000 Ft . A kedvezmény számításánál nem lehet beszámítani befizetésként a munkáltatói hozzájárulás összegét, az egyéni befizetés alapján visszautalt adókedvezmény összegét és a fedezeti alapból történő befektetések hozamát.
 • A Tag valamennyi pénztárának igazolása alapján a befizetési,(az egészségpénztárban a lekötési és a prevenciós kedvezményeket is) együttesen kell számításba venni, és ezek együttes összege nem haladhatja meg az adóévben a 150 000 Ft-ot.

A befizetési kedvezmények összege nem haladhatja meg az adóbevallás szerinti összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét.

A munkáltatói hozzájárulás alapján nem jár az egyéni befizetési kedvezmény, így erre vonatkozó adat a magánszemély szja bevallásába nem állítható be.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény itt érhető el : 1995. évi CXVII. törvény 44/A §